ศิล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งความสุข พ้นทุกข์

อ่านเพิ่มเติม
สติ

การเจริญสติ กาย เวทนา จิต ธรรม

การเจริญสติที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดสมาธิ รู้เท่าทัน กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ การเจริญสติปัฏฐานสูตร เป็นหนทางให้เจริญทั้งกาย ใจ 

อ่านเพิ่มเติม
ความสุข ความสงบ ในการชีวิต

ศิล 5

ข้อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์

ข้อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย

ข้อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ข้อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ

ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา ยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐีทางโลก

คาถาเศรษฐี

อุฏฐานสัมปทา ขยัน

อารักขสัมปทา รู้จักอดออม รักษาสิ่งที่หามาได้

กัลยาณมิตตตา มีเพื่อนที่ดี

มชีวิตตา ดำเนินชีวิตอยู่ในศิลธรรม

“ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ดำเนินชีวิตในคลองธรรม”

อ่านเพิ่มเติม

มงคล 38 ประการ หนทางความเจริญทางโลก และทางธรรม

 

อ่านเพิ่มเติม
พระพุทธ

พระพุทธ

น้อมระลึกคุณของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอน 

“ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว”

read more
พระธรรม

พระธรรม

หลักธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ เพียงแค่รู้ เข้าใจ นำมาปฏิบัติ แค่บางส่วนชีวิตก็มีสุข พ้นทุกข์

read more
พระสงฆ์

พระสงฆ์

หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดำรงในศิล 227 ข้อ ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

read more

บทสวดมนต์ 

ตั้งสติ สวดอย่างมีสติ เข้าใจคำสอน ตั้งจิตอธิฐานทำในสิ่งดีสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่

อ่านเพิ่มเติม