การทำบุญทั่วๆไป

ก่อนที่จะประกอบพิธีทำบุญใดๆ ในพุทธศาสนาให้เจ้าภาพปฏิบัติดังนี้ทุกครั้ง คือ

๑.จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

กราบ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคำบูชา

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ

กล่าวคำสมาทานศิล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

๒. จากนั้นให้ทุกคนที่ร่วมในพิธีกล่าวคำตามพระภิกษุสงฆ์ เพื่อรับศิล

๓. เมื่อรับศิลแล้วให้เจ้าภาพเปล่งวาจาด้วยเสียงดังถวายสิ่งของตามที่จะกระทำได้แต่ละครั้ง เช่น ถวายสังฆทาน ถวายผ้ากฐิน ถวายผ้าป่า ถวายพระพุทธรูป เป็นต้น

จากนั้นก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เป็นอันว่าเสร็จพิธีการทำบุญที่ถูกต้อง และจะก่อให้เกิดเป็นมหากุศลทันที