คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นะโม 3 จบ

อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ นะเรโส จะ มหาราชา เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง จะ ทาโสตถี ภะวันตุเม ฯ