คำจบข้าวใส่บาตรและถวายของทำบุญ

ข้าวและทรัพย์ของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ์ ยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จิตใจจำนง ต่อพระนิพพาน
ขอให้ถึงเมือแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอาริย์เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญฯ