คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถ่ายจากด้านนอกพระอุโบสถ  Photo taken by Kito

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เมฯ
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุฯ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)