คำแผ่เมตตาสำหรับตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขเถิด
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัขโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากการเบียดเบียน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด