บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย

(นำ) นะโม (รับและสวดพร้อมกันต่อไป)

ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบพระองค์นั้น (๓ ครั้ง)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

(นำ) อิติปิโส (รับและสวดพร้อมกันต่อไป)

ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับและสวดพร้อมกัน)

สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร                       บ มิหม่นมิหมองมัว

     หนึ่งในพระทัยท่าน             ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว                          สุวคนธกำจร

     องค์ใดประกอบด้วย           พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร                  มละโอฆกันดาร

     ชี้ทางบรรเทาทุกข์            และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน                  อันพ้นโศกวิโยคภัย

     พร้อมเบญจพิธจัก-           ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                ก็เจนจบประจักษ์จริง

     กำจัดน้ำใจหยาบ              สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                 มละบาปบำเพ็ญบุญ

     ข้าขอประณตน้อม           ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ                      ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ

(นำ) สะวากขาโต (รับและสวดพร้อมกันต่อไป)

ภะคะวะตาธันโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

(นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับและสวดพร้อมกันไป)

     ส่วนขอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

     แห่งองค์พระศาสดาจารย์          ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมน

     ธรรมใดนับโดยมรรคผล            เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

     สมญาโลกอุดรพิสดาร               อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

    อีกธรรมต้นทางครรไล                นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

     คือทางดำเนินดุจคลอง              ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

    ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์                นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)     

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ

(นำ) สุปะฏิปันโน (รับและสวดพร้อมกันต่อไป)

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับและสวดพร้อมกันต่อไป)

     รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อันระงับและดับทุกข์ภัย

     โดยเสด็จพระผู้ตัสไตร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

     เหินห่างทางข้าศึกปอง     บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

     เป็นเนื้อนาบุญอันไพ       ศาลแต่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

     สมญาเอารสทศพล       มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

     ข้าขอนบหมู่พระศรา      พกทรงคุณา

นุคุณประดุจรำพัน

     ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์   พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

    จงช่วยขจัดโพยภัย         อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ

 

หมายเหตุ: คำแปลบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยนี้ เป็นคำประพันธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

  

อิติปิโส

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

(ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๔๒ ปี ต้องสวด ๔๓ จบ)