วิธีไหว้พระสวดมนต์

ให้นั่งคุกเข่าต่อพระพุทธรูป (ถ้าไม่มีห้องพระ ก็คุกเข่าหน้าหมอนก็ได้ พนมมือกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์
“กราบเบญจางคประดิษฐ์” ก็คือ เข่าทั้งสองถูกพื้น เวลาก้มลงกราบแบมือทั้งสองออก กราบให้ข้อศอกทั้งสองจรดเข่าทั้งสอง มือแบราบกับพื้นนี้แหละเรียกกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์
กราบสามครั้ง แล้วก็ประนมมือสวดว่า

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสและกองทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง)
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(ข้าพเจ้าอภิวาท พระพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)
สะวากขาโต ภะคะวา ธัมโม
(พระธรรม อันพระมีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว)
(หมายเหตุ สะวากขาโต ให้ออกเสียงว่า “สะหวากขาโต”)
ธัมมัง นะมัสสามิ
(ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม)
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว)
สังฆัง นะมามิ
(ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์)
เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวว่า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
(ขอขอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น)
อะระหะโต (ผู้ไกลจากกิเลส) สัมมาสัมพุทธัสสะ (ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง)
(ว่า ๓ หน)

สำรวมจิตแผ่เมตตาดังนี้

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

การแผ่เมตตา

ในขั้นแรก ให้เราแผ่ให้ตัวเราเองก่อน เพราะเรารักตัวเองมากกว่าคนอื่น ส่งความปราถนาดีให้แก่ตนให้ตนมีความสุข จิตใจเราจะได้สบาย มีความสุข ผ่อนคลาย

ขั้นต่อมา ให้แผ่ไปยังคนที่เรารักมากที่สุดรองจากตัวเรา ลูกเมีย แฟน เพื่อนสนิท ใครก็แล้วแต่ที่เรารัก การแผ่ให้คนที่เรารัก เราทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ ทำได้โดยสะดวก ไม่อึดอัด ตรงข้ามกลับมีความสุขใจ เบาใจอีกต่ากหาก

ขั้นต่อไป ให้พยายามทำใจเป็นกลางแผ่ไปยังคนที่เราเกลียด หรือคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับเรา ใหม่ๆอาจทำยาก แต่เมื่อนานเขาอาจทำได้สบายๆ ใจเราเปี่ยมไปด้วยความปราถนาดีต่อเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ขั้นต่อไปให้แผ่แก่สรรพสัตว์โดยไม่มีขีดจำกัด ทำใจให้กว้าง แผ่ความรักความปราถนาดีอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่สัตว์ที่ร่วมทุกข์ในสังสารวัฏทั้งปวง

ทำอย่างนี้บ่อยๆ ท่านจะรู้สุกว่าท่านเป็นคนเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก ความปราถนาดี จิตใจเบิกบาน สงบ เป็นสุข อย่างประหลาด ลองทำดูและสอนให้ลูกหลานทำดูนะครับ

ที่มา : สวดมนต์ เจ็ดตำนาน และบทไหว้พระสวดมนต์ โดย เสฐียตรพงษ์ วรรณปก (ราชบัณฑิต) หน้า 74-75