พุทธ แปลว่าผู้รู้

พุทธ แปลว่าผู้รู้ ส่วนที่แปลต่อไปว่า ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นความหมายรอง ความหมายดั้งเดิม คือ ผู้รู้แล้ว (คำว่า ตรัส เป็นคำเขมร แปลว่าแจ้ง ตรัส-รู้=ตรัสรู้ แปลว่าผู้รู้แจ้ง) ในที่นี้ท่านหมายถึง รู้อริยสัจ (ความจริงอันประเสริฐ) ๔ ประการคือ
  • รู้ทุกข์ (ปัญหาของชีวิต) ว่าคืออะไร รู้ว่าทุกข์พึงกำหนดรู้
  • รู้เหตุแห่งทุกข์ ว่ามีอะไรบ้าง รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์พึงละ
  • รู้ภาวะดับทุกข์ รู้ว่าภาวะดับพึงทำให้กระจ่างแจ้ง
  • รู้ทางดับทุกข์ รู้ว่าทางดับทุกข์พึงทำให้เจริญ หรือพึงลงมือทำอย่างจริงจัง

ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร คำตอบก็คือ ตรัสรู้อริยสัจ 4 ประการ หรือจะตอบว่า ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจยตา) ก็ตอบได้เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงเน้นคนละแง่เท่านั้น ในที่นี้จะไม่พูดให้สับสน เพราะมิใช่เขียนตำราเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

สัมพุทธ (สัม-พุทธ) แปลว่า ผู้รู้พร้อม หรือรู้เอง รู้พร้อม หมายถึง รู้อย่างสมบูรณ์ รู้เอง หมายถึง ไม่มีใครสอน รู้ด้วยตนเอง

สัมมาสัมพุทธ (สัมมา-สัม-พุทธ) แปลว่า ผู้รู้ชอบและรู้เอง หรือรู้ชอบด้วยพระองค์เอง รู้ชอบ คือรู้ไม่ผิดอันหมายถึงรู้อริยสัจ รู้เอง หมายถึงไม่มีใครสอน

ทั้งพุทธ สัมพุทธ สัมมาสัมพุทธ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ส่วนพระอรหันต์สาวกเรียกว่า พุทธ เฉยๆ ได้ แต่ไม่เรียก สัมพุทธ หรือ สัมมา สัมพุทธ

ในพระพุทธศาสนาจึงแบ่งพุทธออกเป็น ๓ ประเภท ต่อมาเพิ่มอีกหนึ่งรวมเป็น ๔ คือ

  1. สัมมาสัมพุทธ (ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง)
  2. ปัจเจกพุทธ (ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แต่ไม่ประกาศพุทธศาสนา)
  3. อนุพุทธ (ผู้รู้เพราะได้ฟังหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า)
  4. สุตพุทธ (ผู้รู้ที่มีสุตะมาก)

สุตพุทธ นี้ไม่ได้ตรัสรู้ธรรม ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล หากเป็นนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน อนุโลมให้เป็นพุทธคนหนึ่ง สุตพุทธ เพิ่งเติมมาภายหลัง

ที่มา : สวดมนต์เจ็ดตำนานและบทไหว้พระสวดมนต์ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก(ราชบัณฑิต) หน้า 26-27