Tag Archives: คำแผ่เมตตาสำหรับตนเอง

คำแผ่เมตตาสำหรับตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากทุกข์อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเวรอะหัง อัพยาปัขโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากการเบียดเบียนอะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด