Tag Archives: สวดมนต์

วิธีไหว้พระสวดมนต์

ให้นั่งคุกเข่าต่อพระพุทธรูป (ถ้าไม่มีห้องพระ ก็คุกเข่าหน้าหมอนก็ได้ พนมมือกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์“กราบเบญจางคประดิษฐ์” ก็คือ เข่าทั้งสองถูกพื้น เวลาก้มลงกราบแบมือทั้งสองออก กราบให้ข้อศอกทั้งสองจรดเข่าทั้งสอง มือแบราบกับพื้นนี้แหละเรียกกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบสามครั้ง แล้วก็ประนมมือสวดว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสและกองทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง)พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(ข้าพเจ้าอภิวาท พระพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)สะวากขาโต ภะคะวา ธัมโม(พระธรรม อันพระมีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว)(หมายเหตุ สะวากขาโต ให้ออกเสียงว่า “สะหวากขาโต”)ธัมมัง นะมัสสามิ(ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม)สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว)สังฆัง นะมามิ(ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์)เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวว่านะโม ตัสสะ ภะคะวะโต(ขอขอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น)อะระหะโต (ผู้ไกลจากกิเลส) สัมมาสัมพุทธัสสะ (ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง)(ว่า ๓ หน) สำรวมจิตแผ่เมตตาดังนี้ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชฌา […]