Category Archives: บทสวดมนต์

คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้ผู้ตาย)

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากังเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละ ตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหารทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ง มะตะกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว มีมารดา บิดา เป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ (จบแล้วกราบและนำสิ่งของประเคนพระ รับพร และกรวดน้ำ)

คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ (จบแล้วนำสิ่งของประเคนพระ รับพร และกรวดน้ำ)

การทำบุญทั่วๆไป

ก่อนที่จะประกอบพิธีทำบุญใดๆ ในพุทธศาสนาให้เจ้าภาพปฏิบัติดังนี้ทุกครั้ง คือ ๑.จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคำบูชา อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ กล่าวคำสมาทานศิล ๕ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะตุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ […]

พระคาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา, ราชะ เสมานา เขตเต, สะมันตา สะตะโย ชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา, ราชะ เสมานา เขตเต, สะมันตา สะตะโย ชะนะสะตะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา, ราชา เสมานา เขตเต, สะมันตา สะตะโย ชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา, ราชะ เสมานา เขตเต, สะมันตา สะตะโย ชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ ฯ

พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)

๑.พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ (* ถ้าสวดให้แก่ผู้อื่นให้เปลี่ยน เม เป็น เต) พระจอมมุนี ได้ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมวิธี คือ ทรงระลึกลึกพระบารมี ๑๐ ประการ ที่ทรงบำเพ็ญแล้ว มีทานบารมี เป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ๒.มาตาติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันติธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ ชะยะมังคะลานิ พระจอมมุนี ได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง ดุร้าย เหี้ยมโหด มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอย่างดี คือ ขันติบารมี* ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น (* คือความอดทด-อดกลั้น ซึ่งเป็น ๑ ใน พระบารมี ๑๐ […]

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ “มะอะอุ” (๙จบ) ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องไว้เสมอ ป้องกันภัยพิบัติ ฯ

คาถาบูชาสมเด็จโต

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ด้วยคำว่า ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนังอัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวาอิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณมรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ พระคาถาชินบัญชร ๑. ชะยาะสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ […]

คาถาบูชาสมเด็จโต

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบแล้วระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ด้วยคำว่า ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนังอัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวาอิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณมรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

อิติปิโส เท่าอายุ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระระสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๔๒ ปี ต้องสวด ๔๓ จบ