Category Archives: บทสวดมนต์

คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญจะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เมฯนิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุฯ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

คาถาบูชาหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

กล่าวนะโม 3 จบ แล้วสวดพระคาถาดังนี้ ภูตะยัง วะหะโย กิตติมาธิการภูฐานุตะริ โกเถโร เสสาติวัสสะสิโก อะโหสิกัสสะ ศิษสานุศิษย์เส หิคาระวะ กัสสะมานะเกหิ จะปูชิตัสสะ ทีฆะรัตนัง เตเยนะอายุวัณโณ สุขัง พะลัง ปฏิภานันติ ปัญจหิวรธัมเมหิ วุฒฒิตันติ

ศิล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิอะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิมุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิสีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทาสีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

คำลากลับบ้าน

หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ พะหุ กิจจา มะยัง พะหุกะระณียา ฯ พระสงฆ์ผู้รับกล่าวคำ ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะผู้ลาพึงรับพร้อมกันว่า สาธุ ภันเต แล้วกราบ ๓ ครั้ง

คำถวายผ้าป่า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายของน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายผ้ากฐิน

อิมัง มะยัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตตะวาจะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้วขอจงใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

คำจบข้าวใส่บาตรและถวายของทำบุญ

ข้าวและทรัพย์ของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ์ ยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จิตใจจำนง ต่อพระนิพพาน ขอให้ถึงเมือแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอาริย์เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญฯ

คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ คำแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อ นัมมทารทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา

อิมินา มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัต ตะยัสเสวะ อะภิปูชะยามะ อัมหากัง ระตนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา ฯ คำแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูป เทียน และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทอญฯ