คาถาบูชาหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

กล่าวนะโม 3 จบ แล้วสวดพระคาถาดังนี้

ภูตะยัง วะหะโย กิตติมาธิการภูฐานุ
ตะริ โกเถโร เสสาติวัสสะสิโก อะโหสิ
กัสสะ ศิษสานุศิษย์เส หิคาระวะ กัสสะ
มานะเกหิ จะปูชิตัสสะ ทีฆะรัตนัง เตเยนะ
อายุวัณโณ สุขัง พะลัง ปฏิภานันติ ปัญจหิ
วรธัมเมหิ วุฒฒิตันติ