Category Archives: พระธรรม

มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคล คือ เหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต” ซึ่งมี 38 ประการได้แก่ 1.การไม่คบคนพาล 2.การคบบัญฑิต 3.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4.การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5.เคยทำบุญมาก่อน 6.การตั้งตนชอบ 7.ความเป็นพหูสูต 8.การรอบรู้ในศิลปะ 9.มีวินัยที่ดี 10.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 11.การบำรุงบิดา มารดา 12.การสงเคราะห์บุตร 13.การสงเคราะห์ภรรยา 14.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง 15.การให้ทาน 16.การประพฤติธรรม 17.การสงเคระห์ญาติ 18.ทำงานที่ไม่ม่โทษ 19.ละเว้นจากบาป 20.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22.มีความเคารพ 23.มีความถ่อมตน 24.มีความสันโดษ 25.มีความกตัญญู 26.มีการฟังธรรมตามกาล 27.มีความอดทน 28.เป็นผู้ว่าง่าย 29.การได้เห็นสมณะ 30.การสนทนาธรรมตามกาล 31.การบำเพ็ญตบะ 32.การประพฤติพรหมจรรย์ 33.การเห็นอริยสัจ 34.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 35.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36.มีจิตไม่เศร้าโศก 37.มีจิตปราศจากกิเลศ 38.มีจิตเกษม 1.การไม่คบคนพาล อย่าคบมิตรที่พาล สันดานชั่ว จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหาย แม้ความคิด ชั่วช้า […]